PVC-Tee 90º solvent socket

Swimming Pool PVC Accessories PVC-Tee 90º solvent socket
  • Códigos
Código Descripción Recambios Documentos BIM
32592 Ø 50 mm
32593 Ø 63 mm
PV03050 T PVC 90° A COLLER D.63 Ref. 31034AQ
PV03063 T PVC 90° A COLLER D.64 Ref. 31036AQ
PV03075 PV03075 SKU title
PV03090 PV03090 SKU title
PV03110 PV03110 SKU title
Ø 50 mm
Ø 63 mm
T PVC 90° A COLLER D.63 Ref. 31034AQ
T PVC 90° A COLLER D.64 Ref. 31036AQ
PV03075 SKU title
PV03090 SKU title
PV03110 SKU title